(c) Joachim Drinhaus, Sulzbach (Taunus), 2011-2018